آسمان ابری است به خاطر همین امکان دارد که باران ببارد

Es ist bewölkt, deshalb ist es möglich, dass es regnet.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما