آنها اعضای یک خانواده و در خانه هستند.

Sie sind famielienmitglied und sie sind zu Hause.