آنها کنار دریا با پرنده ها آواز می خوانند

Sie singen mit den Vögeln am Meer