آیا میدانید بانک کجا است؟ مستیم از زیر پل عبور کرده و در چراغ راهنمایی به سمت راست بپیچید. بانک را در واضح میبینید

Kennen Sie wo ist die Bank? Sie fahren geradeaus in der Brüke und abbiegen an der Apmel nach Rechts. Sie konnen die Bank gans sehen.@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما