او برای تعطیلات به دریای شمال می رود، چون او این دریا را دوست دارد

Sie macht Urlaub an der Nordsee, weil sie das Meer liebt


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما