برادرم از پدرم درخواست پول كرد اما پدرم به او نداد.

Mein Bruder hat meinen Vater um das Geld gebeten aber Mein Vater hat ihm nicht gegeben.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما