حداقل پرداختی مبلغ: 1.000.000 تومان می باشد


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما