من دو ترانه یادداشت می کنم

Ich notiere zwei Lieder.