چرا فقط نگاه میکنید ، غذا بخورید

Warum schauen sie nur , Essen sie doch!


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما