کسر مبلغ کتاب

سه عدد کتاب دست 2> مجموع 45.000 تومان