یک میزبان خوب از مهمانان از صمیم قلب پذیرایی می کند

jmdn bedienen

Ein guter Gastgeber bedient seine Gäste herzlich.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما