130.000 تومان

عنوان: جمع آوری لغات مشخص

توضیحات:  جمع آوری درس به درس افعال با حالت پرفکت آن ها،  درس 13 تا 24 کتاب منشن آ یک دو

 حداقل سطح مورد نیاز: مبتدی آ یک یک

سایر پیش نیاز ها: خالی 

حجم کار: حدود 350 کلمه

پرداخت کل: 130.000 تومان

برای صحبت پیرامون این عنوان از طریق راه های زیر تماس بگیرید

SMS und Anruf: 09371990475

Email: HosseinRabiee95@gmail.com