15.000 تومان

عنوان: جمع آوری لغات مشخص

توضیحات: اضافه کردن لغات درس 11 آ یک یک

 حداقل سطح مورد نیاز: مبتدی آ یک یک

سایر پیش نیاز ها: خالی 

حجم کار: حدود 40 کلمه 

پرداخت کل: 15.000 تومان

برای صحبت پیرامون این عنوان از طریق راه های زیر تماس بگیرید

SMS und Anruf: 09371990475

Email: HosseinRabiee95@gmail.com