هفدهم مهر 1399

✅تشکیل کلاس
17 مهر
شروع 00:00
پایان 00:00
??منفی ۰ ت
?منفی 1 ساعت 30 دقیقه
??منفی 7.000 ت
تلفظ اشتباه
جلسه بعد:
für nächste Sitzung


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما