17 مهر

✅تشکیل کلاس
17 مهر
شروع 00:00
پایان 00:00
🔻🚙منفی ۰ ت
🔻منفی 1 ساعت 30 دقیقه
🔻💸منفی 7.000 ت
تلفظ اشتباه
جلسه بعد:
für nächste Sitzung