20 مهر

✅تشکیل کلاس
شروع 00:00
پایان 00:00
🔻🚙منفی ۰ ت
🔻منفی 0 ساعت 55 دقیقه
🔻💸منفی 0 ت
تلفظ اشتباه
جلسه بعد:
für nächste Sitzung
تعریف داستان درس 13 کامل و مسلط