آدرس جدید تو چیست؟

Was ist deine neue Adresse?
was und wie sind richtig.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما