آدم اجازه ندارد حرکت کند وقتی که چراغ قرمز است.

Man darf nicht fahren, wenn die Ampel rot ist.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما