آدم می تواند آسمان و دریا را در این تصویر ببیند.

Man kann auf dem Bild den Himmel und das Meer(A) sehen.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما