آرایشگر من یک خانم است.

Meine Friseurin ist eine Frau.