آنها به برلین سفر می کنند چون آن ها میخواهند از شهر بازدید کنند.

Sie reisen nach Berlin ,weil sie die Stadt besuchen möchten.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما