آنها به کافی شاپ میروند زیرا میخواهند قهوه بنوشند.

Sie gehen ins Cafe, weil sie Kaffee trinken möchten.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما