آنها تشنه هستند، به خاطر همین آب سفارش دادند.

Sie haben Durst, deshalb bestellen sie Wasser.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما