آنها در اتاق پذیرایی نشسته اند.

Sie sitzen im Wohnzimmer.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما