آنها گرسنه هستند به خاطر همین میخواهند به رستوران بروند.

Sie haben Hunger, deshalb möchten sie ins Restaurant gehen.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما