آنها یک کیف پیدا می کنند.

Sie finden eine Tasche.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما