آن افراد در مورد مسیر از یک مرد سوال می کنند

Die Personen fragen einen Mann nach dem Weg


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما