آن ها با خانواده سفر می کنند.

Sie reisen mit den Eltern.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما