آن ها در مورد بازی صحبت می کنند.

Sie sprechen über das Spiel.