آن ها لامپ را می بینند

Sie sehen die Lampe.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما