آن ها ما را دیدند وقتی که در حال آشپزی بودیم.

Sie haben uns beim Kochen gesehen.

Wenn sie uns gesehen haben, waren wir beim Kochen.

Währed wir kochten, haben sie uns gesehen.

Währed wir kochten, sahen sie uns.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما