آن ها یکشنبه به سینما می روند.

Sie gehen am Sonntag ins Kino.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما