اسم پدر من محمد است

Mein Vater heißt Mohammad


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما