افزایش اعتبار. مبلغ یک میلیون تومان. افزایش یازده ساعت. افزایش ده هزار تومان


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما