امتحان لغت درس 1، بدون تقلب در صورت تقلب آزمون تکرار خواهد شد


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما