امروز با دوستانم به پیک نیک می‌روم.

einen Ausflug machen

Heute mache ich mit meinen Freunden einen Ausflug.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما