امروز پنج شنبه است و در ایران آخر هفته است

Heute ist Donnerstag und es ist Wochenende im Iran.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما