او با فرم های پر شده مشکلی دارد

Sie hat Problem mit den ausgefüllten Formularen.

Sie hat Problem mit dem ausgefüllten Formular.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما