او در خانه است چون باید در یک کلاس شرکت کند.

Sie ist jetzt zu Hause, weil sie eine Klasse besuchen soll.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما