او در یک کلاس شرکت می کند

Sie besucht eine Klasse.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما