او کارآموزی می رود.

Er macht eine Ausbildung.

کلمه کلمه ترجمه نکنید

eine Ausbildung machen


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما