او رویایی مردی را در سر دارد ، همانکه شخصیتش به طور ویژه ای خوب است

Sie träumt von einem Mann, dessen Charakter beson­ders gut ist


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما