او فردا امتحان آلمانی دارد به خاطر همین آلمانی میخواند.

Sie hat am Morgen Deutschprüfung ,deshalb lernt sie Deutsch.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما