او فهمید که یک نقشه و یک خودکار در ماشین وجود دارد

Sie hat verstanden, dass es einen Plan und einen Stift im Auto gibt.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما