او مریض بود، به خاطرهمین به سرکار نرفت.

Er war krank ,deshalb ist er nicht zur Arbeit gegangen.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما