او مطلقه است و تنها زندگی میکند.

Er ist geschieden und (er) lebt allein.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما