او میخواهد با یک مرد غریبه صحبت کند

Er möchte mit einem fremden Mann sprechen.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما