او می خواهد بداند که برادرش در خانه است یا خیر.

Er möchte wissen, ob sein Bruder zu Hause ist. (oder nein)


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما