او هر روز با یک سگ سیاه پیاده روی میرد.

Er geht immer mit einem schwarzen Hund spazieren.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما