او همان دختری است که من دوست دارم

Sie ist das Mädchen ,das ich liebe .


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما