او همه چیز را در اثر بیماری اش فراموش می کند.

Infolge seiner Krankheit vergaß er alles.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما